:: เว็บไซต์อาจารย์ ::

   อาจารย์ประจำ
   - อ.สุวินัย น่วมเจริญ
   - อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
   - อ.สำเนา หมื่นแจ่ม
   - อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
   - อ.กิตตินันท์ หอมฟุ้ง


   อาจารย์พิเศษ
   - อ.ดร.เรืองวิทย์ นนทภา
   - ผศ.ดร.หนูม้วน ร่มแก้ว


 :: ตารางสอน 1/56 ::

   - อ.สุวินัย น่วมเจริญ
   - อ.สาโรจน์ สอาดเอี่ยม
   - อ.สำเนา หมื่นแจ่ม
   - อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
   - อ.กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
 
 
:: สาขาวิชาอื่น ๆ (ใหม่)
::

     คณะครุศาสตร์

   - คอมพิวเตอร์ศึกษาและ
     เทคโนโลยีการศึกษา
   -
พลศึกษาและนันทนาการ
   -
จิตวิทยา
   - การศึกษาป
ฐมวัยและ
     การศึกษาพิเเศษ
   -
การประเมินและการวิจัย
   - หลักสูตรและการสอน


 :: ข่าวรับสมัครงาน ::
   - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ม.เกษตรศาสตร์

   - ม.ขอนแก่น
   - มศว. ประสานมิตร
   - ม.ธรรมศาสตร์
   - ม.นเรศวร
   - ม.แม่ฟ้าหลวง
   - ม.เทคโนโลยีสุรนารี
   - ม.บูรพา
   - ม.มหาสารคาม
   - มจ.พระนครเหนือ
   - ม.พายัพ
   - ม.ฟาร์อีสเทิร์น
   - ม.นอร์ท-เชียงใหม่
   - ม.ราชภัฏลำปาง
่   - ม.โยนก จ.ลำปาง

   - Workpoint


 
   การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 ... ล่าสุด

 

   ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555 ... ล่าสุด

 

     ข่าวสารสาขาวิชา

      -  ข้อมูลสาขาวิชา
 

:: ข้อมูลการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท, เอก ::

    ปริญญาโท

      - หลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.ศิลปากร... หลักสูตร
        (Master of Education (Educational Technology)
      - หลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ..หลักสูตร
        (Master of Education (Educational Technology))
      - หลักสูตร ศษ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.เชียงใหม่ .. แผน ก2 | แผน ข
        (Master of Educational Technology)
      - หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ม.เชียงใหม่
        (Master of Information Technology and Management)
      - หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ ม.เชียงใหม่
        (Master of Arts Program in Media Art and Design)


    ปริญญาเอก

      - หลักสูตร ศษ.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ ..หลักสูตร
        (Doctor of Educational Technology)

      - หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม.นเรศวร ..หลักสูตร
        (Doctor of Education (Educational Technology and Communications)

      - หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มศว.ประสานมิตร ..หลักสูตร แผน ก(2)
        (Doctor of Education (Educational Technology)


:: ภาพกิจกรรม ::

   - โครงการพัฒนานักศึกษาเทคโนฯ รหัส 47 ทักษะการประกอบคอมพิวเตอร์ (99 ภาพ) ... ดูภาพทั้งหมด
   - นักศึกษาเทคโนฯ ช่วยงาน 80 ราชภัฏเชียงใหม่ (16 ภาพ) ... ดูภาพทั้งหมด

หน่วยงานภายใน : กองพัฒนานักศึกษา | กองนโยบายและแผน | บัณฑิตวิทยาลัย | ศูนย์วิจัยโพธิสัทธา | ศูนย์วิทยาศาสตร์ | งานประชาสัมพันธ์ | งานการเงิน | งานเลขานุการฯ
สำนัก/สถาบัน : สำนักงานอธิการบดี (งานพัสดุ , งานการเจ้าหน้าที่) | สำนักส่งเสริมวิชาการฯ | สำนักวิทยบริการฯ | สำนักมาตรฐานการศึกษา | สถาบันภาษาฯ | สถาบันวิจัยฯ
คณะวิทยาการจัดการ : การจัดการและบริหารทรัพยฯ | การตลาด | การบัญชีและการเงิน | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | นิเทศศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : คณิตศาสตร์ | สถิติประยุกต์ | ชีววิทยา | เคมี | วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม | ฟิสิกส์ | สาธารณสุขศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | คหกรรมศาสตร์ | เทคโนฯก่อสร้าง | เทคโนฯสถาปัตยกรรม |  เทคโนฯเซรามิกส์ | ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ :
ภาควิชามนุษยศาสตร์ | ภาควิชาสังคมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร :
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | บัญชี | พัฒนาชุมชน
คณะ/หลักสูตร :
คณะครุศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์ฯ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | คณะวิทยาการจัดการ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Copyright (C) 2005 Department of Educational Technology, Faculty of Education, CMRU. All right reserved.
Updated : 16 สิงหาคม 2556